Støttemuligheder

Økonomisk støtte og legater til højskoleophold:​

Kommende elever har mange forskellige muligheder for at modtage økonomisk tilskud til et højskoleophold af mindst 12 ugers varighed på en dansk folkehøjskole, hvis man lever op til de forskellige formål.

 •  Kommunalt tilskud
 • Unge uden en ungdomsuddannelse
 • Unge ledige: Dagpenge med på højskole
 • Højskolestipendium: Indkomstgrundlag, Særlige behov og Mangfoldighed
 • Støtte til personer fra de nordiske lande og Sydslesvig
 • Legater til dit højskoleophold
 • Nedsat elevbetaling
 • Pitstop fra videregående uddannelse

 

Kommunal støtte og tilskud:

Enkelte kommuner yder økonomisk tilskud afhængigt af din økonomiske situation. Potentielle elever kan ansøge om tilskud hos kommunen. Der findes forskellige muligheder for at modtage økonomisk tilskud.

 

Hvis du ikke modtager ydelser:

For unge på 18 år og derover, der ikke modtager ydelser i henhold til Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) eller Serviceloven, kan kommunen vælge at yde støtte til elevens deltagelse i et højskoleophold. Det kan kommunen gøre som led i en forebyggelsesindsats eller som en kvalificering til at påbegynde en ordinær ungdomsuddannelse. Tag kontakt til din kommune, for at høre mere om, hvor og hvordan du sender en ansøgning og eventuel ansøgningsfrist.

 

Hvis du modtager ydelser:

Modtagere af integrationsydelse, uddannelseshjælp og kontanthjælp må gerne deltage i kurser på folkehøjskoler uden kommunens godkendelse, så længe de fortsat kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Ledige under 25 år på dagpenge har mulighed for at komme på højskole inden for det første halve år af ledighedsperioden, med halve dagpenge. Kontakt din A-kasse for at høre nærmere.

 

Revalidering og omskoling

Ifølge ‘Lov om aktiv socialpolitik’ kan der ydes støtte til højskoleophold, som led i en revalidering, omskoling eller en fastlagt erhvervsplan. Der kan blandt andet ydes støtte til skolepenge og transport til/fra højskolen. Tal med din sagsbehandler om dine støttemuligheder.

 

Flygtningestatus

Et højskoleophold bidrager både til de unge flygtninges danskfærdigheder, kulturelle indsigt og giver netværk med andre unge i Danmark. En kommune kan jf. integrationslovens §24 tilbyde jobparate udlændinge et højskoleophold efter en konkret vurdering. Kommunen kan dække egenbetaling for deltagelse i op til 26 uger. For aktivitetsparate udlændinge kan et højskoleophold ligeledes udgøre en del af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet.

 

Unge uden en ungdomsuddannelse

Unge uden ungdomsuddannelse mellem 17½ og 25 år, der er i risiko for aldrig at kunne gennemføre en uddannelse, kan – som led i en uddannelsesplan udarbejdet i samarbejde med UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning) – tilbydes at deltage i et afklarende og udviklende højskoleforløb med mentor med henblik på overgang til en kompetencegivende ungdomsuddannelse. Kontakt din lokale UU-vejleder i kommunen eller få vejledning her.

Læs mere om mentorordningen på IHS her: Siden er under udarbejdelse

 

Tilskud til dit højskoleophold på Idrætshøjskolen Sønderborg:

Hvis du ikke har en kompetencegivende uddannelse ud over 10. klasse, kan du søge om nedslag i den ugentlige egenbetaling når du går på Idrætshøjskolen Sønderborg. Send en mail med din ansøgning til admin@ihs.dk

 

Unge ledige: Dagpenge med på dit højskoleophold

Arbejdsløshedsdagpenge

Ledige under 25 år på dagpenge har mulighed for at komme på højskole inden for det første halve år af ledighedsperioden, med halve dagpenge. Kontakt din A-kasse for at høre nærmere.

 

Uddannelsesgodtgørelse

Arbejdsløse på offentlig ydelse kan, i nogle tilfælde, søge om at komme på højskole som led i en handlingsplan eller aktiveringsplan. Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, mens du er på højskole, og hjælpen skal være bevilget inden du melder dig til et højskoleophold. Henvend dig til en sagsbehandler på jobcenteret i din kommune.

 

Højskolestipendium: Nedsat elevbetaling

Potentielle elever kan ansøge Højskolestipendiet for at modtage økonomisk tilskud på 16.400 kr. til højskoleophold af mindst 12 ugers varighed på en dansk folkehøjskole.

Højskolestipendiet har til formål at gøre elevsammensætningen på højskolerne mere befolkningsrepræsentativ, og er målrettet ansøgere, som ikke har mulighed for selv, eller ved hjælp fra familie eller andre (fx kommunal støtte) at finansiere et højskoleophold. Læs mere her

 

Stipendier til ukrainske og russiske unge

Ukrainske og russiske unge kan søge om tilskud til ophold på danske højskoler. Puljen administreres af FFD og stipendiet søges af skolen på vegne af den enkelte elev.

Formålet med puljen er styrke de fælles værdier, højskolerne bygger på, i elevernes hjemlande med henblik på at understøtte den demokratisk civilsamfundsudvikling. Læs mere her

 

Økonomisk støtte til personer fra de nordiske lande og Sydslesvig

Nordisk højskolestipendium

Danske elever (inklusiv færøske og grønlandske) kan søge Nordisk Højskole-stipendium om et stipendium til ophold af minimum 12 ugers varighed på en folkehøjskole i et andet nordisk land.

Elever fra Sydslesvig

Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger vil gerne yde et tilskud til unge mennesker, som efter endt skolegang ønsker at tage et højskoleophold i Danmark. Der skal være tale om et langt kursus på højskole (2 – 12 måneder). Der ydes et tilskud på op til 500,– Dkk pr. måned i max 16 uger. Der er begrænsede midler til rådighed. Læs mere her

Norske elever

Kommende elever fra Norge kan søge stipendium og lån til statsanerkendte højskolekurser af mindst et semesters varighed.
Henvendelse til: www.lanekassen.no

Islandske elever

Islandske elever kan søge tilskud (beløb fra 1.000 til 3.000 kr.) hos Foreningen Norden: www.foreningen-norden.dk eller ved Norræna félagið: http://nordnam.wordpress.com/lydhaskolar/

Færøske elever

Færøske elever kan søge et rejsestipendium, hvis højskoleopholdet er minimum et studieår: www.studni.fo

 

Legater til højskoleophold

Flere af vores tidligere elever fortæller, hvordan de har ansøgt lokale foreninger, virksomheder og fonde om legater med forskellige støttemuligheder. Du har forskellige muligheder for legater, som du kan undersøge herunder.

Råd til legat-søgning:

 1. Planlæg i god tid
 2. Research hvilke fonde der uddeler relevante legater
 3. Læs betingelserne for det pågældende legat nøje
 4. Indhent anbefaling fra fritidsarbejde eller lokale foreninger, hvor du har været frivillig.
 5. Skræddersy din ansøgning til de forskellige formål
 6. Søg bredt og vedholdende

 

Værktøjer til at ansøge om legater:

Legatbogen 

Find fonden

FondeDK

 

Legater til Soldater:

Der er mange af vores tidligere elever der har været soldater inden de tog på idrætshøjskolen Sønderborg.
Her findes et legat til tidligere Soldater: https://soldaterlegatet.dk/

Støtte til nedsat elevbetaling:

IHS kan i særlige tilfælde yde økonomisk støtte til elever der gerne vil på højskole. Det kræver, at du sender en motiveret ansøgning vedlagt din årsopgørelse eller anden dokumentation for, at du har svært ved at betale et helt ophold på højskole. Der er ingen ansøgningsfrist, da ansøgninger behandles løbende. Det kræver en nøjere anvisning og dialog med IHS for at ansøge.

Ved særlige omstændigheder kan du få tilskud til dit ophold med op til halvdelen af minimumssatsen, svarende til ca. 600kr. pr. uge.

 

Pitstop fra videregående uddannelse

Er du godt i gang med din videregående uddannelse, men overvejer at tage en pause fra eksamens- og læsepresset?
Så er pitstop på IHS en oplagt mulighed for dig!

Skriv til administrationen på admin@ihs.dk og fortæl kort:
Hvem du er, hvilken uddannelse du er i gang med, og hvorfor du har brug for en pause som du gerne vil bruge her på IHS.

Når du får svar, tilmelder du dig dit ophold på normal vis. Du skal blot huske at skrive “pitstop” i kommentarfeltet. Du får et økonomisk tilskud på kr. 300,- pr. uge. som pitstop-elev. På IHS tilbyder vi 10 pitstoppladser pr. ophold.

Book en rundvisning/*** Collapse the mobile menu - WPress Doctor ****/