Generalforsamling lørdag d. 6. nov. kl. 10.30 i foredragssalen

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent, protokolfører og stemmetæller
 

2. Fremlæggelse af beretning om det forløbne år herunder forstanderens beretning

    om skolens drift.
 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Orientering om status i

    det aktuelle regnskabsår.
 

4. Fremlæggelse af foreløbigt budget og handlingsplan for det kommende         

     regnskabsår
 

5. Indkomne forslag

     Ingen indkomne forslag modtaget. 


6. Fastsættelse af kontingent
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
     På valg:
     Jes Johansen, genopstiller
     Signe Landtved, genopstiller

     Helge Larsen, genopstiller


8. Eventuelt