Skolens værdigrundlag

Vi ønsker, at skolens virksomhed skal være stærkt præget af følgende værdier:

Demokratiske værdier
Vi er samfundsbevidste. Vi ønsker i såvel den idrætslige som den almene undervisning, at gøre eleverne beviste om det demokratiske samfund, vi lever i. Demokratisk sindelag og forståelse bunder i anerkendelse af lige rettigheder. Derfor er det vigtigt at respektere andres meninger, holdninger og kulturelle baggrunde.

Vi vil medindflydelse
I et demokrati er samtalen vigtig. Derfor præger samtalen livet på IHS. Vi mener, det er af stor betydning, at såvel ansatte som elever inddrages i flest mulige af de beslutninger, der vedrører dem. Medindflydelse kræver, at man er forberedt og klar til at argumentere for sine ideer, tanker og holdninger

Faglige værdier
Vi uddanner dygtige ledere og trænere. Træner- og lederuddannelsen indeholder flere elementer. Eleverne skal blive dygtigere inden for deres idrætsgren. Der erhverver faglig viden og indsigt, hvilket gør dem egnede til at træne og udvikle børn og unge. Gennem pædagogik i såvel teori som praksis lærer eleverne at planlægge, gennemfører og evaluere træningsforløb. Eleverne bevidstgøres endvidere om idrættens placering og rolle i vort samfund.

Vi er almendannende
Almendannelse er en proces, som fremmer den enkeltes personlige udvikling og modning intellektuelt, socialt og følelsesmæssigt. Værdier og normer i samfundet sættes til debat. Det sociale liv på skolen indgår som en væsentlig del af denne dannelsesproces.

Vi er fagligt kompetente
Lærernes høje faglige kompetence er en forudsætning for at kunne udvikle elevernes viden og færdigheder- Faglig og pædagogisk kompetence er også af stor betydning for at kunne bibringe alle elever relevante udfordringer uanset forudsætninger.

Vi bruger idrætten som et middel til udvikling
Idræt er en platform menneskelig udvikling såvel personligt som socialt. I idrætsundervisningen udvikler vi elevernes evner og handleparathed, da vi gennem idrætsudøvelse og –træning hele tiden tvinger eleverne til at forudse, bedømme, beslutte og handle.

Vi kan lide idræt
Idræt er fascinerende og et godt middel til udvikling af fællesskaber. Vi leger, danser, træner og konkurrerer. At bruge kroppen er i sig selv en glæde. Gennem træning og kamp opøver vi viljen, tålmodigheden og indstillingen til at forbedre os.


Øvrige

Ud over værdigrundlaget vægtes:

Fællesskabsværdier
Vi skaber stjernestunder, hvor den enkelte tør udtrykke sig og føle glæde. I højskolens stimulerende læringsmiljø søger vi at skabe balance mellem evner og udfordring. At opleve succes er at slå til og blive accepteret som den, man er. Vi stimulerer selvtilliden og fremmer troen på, at man er et menneske, andre regner for noget og - ikke mindst - regner med. Vi håber, at et ophold på IHS medvirker til, at eleverne får lyst til at etablere og indgå i forpligtende fællesskaber.

Vi vil refleksion
Vi skaber undervisningssituationer, hvor den enkelte er aktiv i undervisningsprocessen og dermed er medansvarlig for såvel sit eget som kammeraternes udbytte af undervisningen. Vi giver eleverne mulighed for og tid til at tænke og samtale om væsentlige emner i både undervisning og fritid.

Følelsesmæssige værdier
Vi tror på hinanden
Vi opfatter hinanden som selvstændige og engagerede medmennesker. Vi tror på, at ærlighed og troværdighed fremmer udviklingen af selvtillid og selvværd. Vi møder derfor hinanden med åbenhed og tillid.

Vi behandler hinanden med respekt
Vi vil varige venskaber. På IHS er du sammen med andre unge, der deler din interesse for idræt. De nære venskaber udvikles i et tæt kostskolemiljø med idræt, debat og mange fælles oplevelser. Elevmøder og årgangssammenkomster bidrager til at vedligeholde de venskaber, som er opstået under højskoleopholdet.

 

 

En dag på IHS video


Idrætshøjskolen i Sønderborg

Frihedsallé 42,
6400 Sønderborg

Telefon: +45 7442 1848
Mail: admin@ihs.dk


View Larger Map